مرکز میر

آزمون شبیه سازی IELTS مرداد ماه

مرکز آموزشی میر

مدت زمان دوره

1 روز

طول مدت دوره

1 روز

این آزمون جهت آمادگی آزمون اصلی آیلتس و قبل از تاریخ اصلی آزمون، همراه با ممتحن بین المللی برگزار می شود.

روز برگزاری آزمون: ۲۳ مرداد ۹۸

آزمون کتبی ۱۲ الی ۱۵

آزمون شفاهی ۱۶ الی ۱۹:۳۰

قبلی
بعدی