برگزاری دوره های تخصصی IELTS

خانه > برگزاری دوره های تخصصی IELTS

IELTS1

مدت دوره :۶۰ ساعت

تعداد جلسات :۳۰ جلسه

مرکز برگزاری :جهاد دانشگاهی مرکز میر

 


IELTS2

مدت دوره :۶۰ ساعت

تعداد جلسات :۳۰ جلسه

مرکز برگزاری:جهاد دانشگاهی مرکز میر


 

قبلی
بعدی