انیمیشن

آزمون شبیه سازی IELTS دی ماه

مرکز آموزشی میر

مدت زمان دوره

7 ساعت

1 روز

1 جلسه

این آزمون جهت آمادگی آزمون اصلی آیلتس و قبل از تاریخ اصلی آزمون برگزار می شود.

روز برگزاری آزمون: ۲۵ دی ماه ۹۸

آزمون کتبی ۱۲ الی ۱۵

آزمون شفاهی ۱۶ الی ۱۹:۳۰

قبلی
بعدی